Garantievoorwaarden

De wettelijke garantie in het land van aankoop is onbeperkt van toepassing op de hieronder vermelde XpertPro® laminaatvloeren. Bijkomend biedt XpertPro® in alle landen waar XpertPro® laminaatvloer via (erkende) verdelers wordt verkocht tevens een commerciële garantie zoals voorzien in huidige voorwaarden.

 

Indien de verpakking met vermelding van de garantievoorwaarden niet meer kan worden teruggevonden, kunt u de garantievoorwaarden steeds raadplegen in de brochure van XpertPro® of rechtstreeks bij consumercare@xpertprofloor.com  of bij de verkoper en/of installateur van de XpertPro® laminaatvloer.

 

Zichtbare gebreken

Vooraleer de XpertPro® vloerpanelen te installeren dienen deze nauwkeurig gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken onder de beste lichtomstandigheden. De klant moet zich er in ieder geval van onthouden zichtbaar beschadigde producten te installeren. Zichtbare gebreken moeten uiterlijk 8 kalenderdagen na de aankoop worden gemeld aan de XpertPro® verdeler en/of installateur of in het uiterste geval aan consumercare@xpertprofloor.com, waarna de gebrekkige producten zullen worden vervangen. Klachten ingediend na deze periode komen niet in aanmerking voor garantie.

 

Materiaal- en productiegebreken

In geval van materiaal- of productiegebreken in de XpertPro® laminaatvloeren zal XpertPro® de gebrekkige producten in overeenstemming met deze garantievoorwaarden vervangen. Het gaat daarbij enkel om een vervanging van de gebrekkige XpertPro® laminaatvloer, met uitsluiting van vergoeding van elke mogelijke andere schade en/of gemaakte of te maken kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot plaatsingskosten en verhuiskosten.

 

Duur van garantie voor materiaal- en productiegebreken

XpertPro® biedt u een garantie op volgende collecties voor residentieel en, afhankelijk van het type vloer, commercieel gebruik: XpertPro® 7 mm, 8 mm en 12 mm. De duur van de garantie is afhankelijk van het type laminaat en van de doeleinden waarvoor het gebruikt wordt en is duidelijk vermeld in deze brochure en op de verpakking.

 • Onder residentieel gebruik wordt verstaan: het gebruik van het laminaat als vloerbedekking in een woning die uitsluitend wordt gebruikt voor privédoeleinden.
 • Onder commercieel gebruik wordt verstaan: het gebruik van het laminaat als vloerbedekking in niet-residentiële toepassingen zoals o.a. maar niet beperkt tot: hotels, kantoor, winkels.

 

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop.

 

Geschikte ruimtes

Om recht te hebben op garantie moeten de XpertPro® laminaatvloeren binnenshuis geplaatst worden in ruimtes geschikt voor laminaat. De geschikte ruimtes voor de XpertPro® laminaatvloeren zijn vermeld op de verpakking. De laminaatvloeren zijn niet geschikt voor: klamme en/of vochtige ruimtes zoals o.a. maar niet beperkt tot badkamers, sauna’s. Plaatsen met een onmiddellijke toegang tot de straat behoeven een transitie tussen de straat en de ruimte waarin het laminaat is geïnstalleerd.

 

Inhoud garantie

 • Slijtvastheid: XpertPro® waarborgt dat het laminaatoppervlak bij normaal gebruik na aankoop slijtvast blijft, delaminatie of verminderde weerstand van de slijtlaag inbegrepen. In het geval van producten met U- of V-groef is de verminderde weerstand van de betreffende U- of V-groef evenwel niet inbegrepen. Ook een verandering van de glansgraad geldt niet als slijtage van het laminaatoppervlak.
 • Vlekkenbestendigheid: XpertPro® laminaatvloeroppervlakken zijn bestand tegen vlekken zoals van rode wijn, ketchup enz.

 

Inroepen en toekennen van de garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet u de originele, gedateerde factuur overmaken aan uw verdeler of winkelpunt waar u de XpertPro® laminaatvloer gekocht heeft. Zij zullen dan op hun beurt de claim aan XpertPro® nagaan en doorsturen. De garantie kan enkel ingeroepen worden door de eerste gebruiker, c.q. oorspronkelijke koper van het XpertPro® laminaat en kan niet worden overgedragen. De eerste gebruiker, c.q. oorspronkelijke koper is diegene vermeld op de originele factuur. Voor het inroepen van de garantie moet de schade aan het product duidelijk zijn en per producteenheid minstens 1 cm² groot zijn. De schade mag niet het resultaat zijn van verkeerd gebruik of ongevallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade van mechanische aard, zoals zware schokken, krassen (bijvoorbeeld door het verslepen van meubilair) of inkepingen. Indien geldig beroep kan worden gedaan op de garantie zal XpertPro® de laminaatvloer vervangen door vloerpanelen uit XpertPro® collecties die op het ogenblik van het ontvangen van de klacht in voorraad zijn. XpertPro® biedt geen enkele andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, dan deze beschreven in de huidige garantievoorwaarden. Tenzij de wetgeving van het land van aankoop dit niet toelaat en met uitzondering van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid, is XpertPro® niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade en kosten veroorzaakt door de gebrekkige producten. XpertPro® zal in ieder geval niet aansprakelijk zijn voor de kosten van verwijdering en plaatsing van de laminaatproducten en/of verplaatsing- of transactiekosten.

 

Wat behoort niet tot deze garantie

Alle schade aan het product die voortkomt uit een gebrek dat nog niet inherent aanwezig was op het ogenblik van de aankoop, valt buiten de garantie. Het gaat daarbij onder meer over de schade veroorzaakt door:

 • Gebrekkige plaatsing, zijnde plaatsing die niet gebeurde volgens de XpertPro® leginstructies, te vinden op de verpakkingen en op de website.
 • Gebrekkig onderhoud.
 • Ongelukken of ongepast en gebrekkig gebruik.
 • Onnatuurlijke slijtage zoals veroorzaakt door spijkerzolen, onvoldoende bescherming tegen meubilair, grind, zand en andere harde materialen. Schade veroorzaakt door zand, stof of ander schurend materiaal moet vermeden worden door het plaatsen van een geschikte vloermat bij alle toegangsdeuren. Voor het vaststellen of de slijtage onnatuurlijk is, wordt er onder meer rekening gehouden met omgevingsfactoren, de duur en de intensiteit van het gebruik van het product.
 • Waterschade veroorzaakt door ijsmachines, koelkasten, wastafels, vaatwassers, leidingen, natuurrampen, overdadig vocht in betonplaten, hydrostatische druk etc.
 • Bij aanwezigheid van water en/of vocht op de vloer en/of rond de plinten moet dit onmiddellijk worden verwijderd.
 • Verkeerde verwijdering of vervanging van panelen.
 • Schade veroorzaakt door stofzuigerframes en harde of metalen wieltjes van kantoorstoelen en/of wielen van meubilair. Bij gebruik van laminaat moeten de poten van meubilair altijd voorzien zijn van aangepast beschermingsmateriaal. Stoelen, fauteuils/sofa’s of meubilair op wieltjes moeten worden uitgerust met zachte wielen ofwel moet een aangepast beschermend tapijt of beschermende schoteltjes onder dit meubilair worden geplaatst.
 • Schade veroorzaakt door de urine van huisdieren en/of andere bijtende of schurende stoffen.

Installatie van de XpertPro® laminaatvloer op een ondervloer die niet voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden:

 1. Compressive Strength groter dan 10 kPa (volgens EN826 + Annex A).
 2. Point Load Resistance groter of gelijk aan 2 kPa (volgens EN1606 + Annex A).
 3. Dynamic Load Resistance groter dan 10.000 cycli (volgens EN13793).

Bericht aan de klant

BEWAAR UW AANKOOPBEWIJS. INDIEN DE XPERTPRO® LAMINAATVLOER NIET WORDT GEPLAATST DOOR DE GEBRUIKER ERVAN, MAAR DOOR EEN PLAATSER/INSTALLATEUR, MOET DEZE LAATSTE EEN KOPIE VAN DE PLAATSINGS-, ONDERHOUDS- EN GARANTIEVOORWAARDEN AAN DE GEBRUIKER VAN DE LAMINAATVLOER OVERHANDIGEN. VOOR VRAGEN INZAKE GARANTIES RADEN WIJ U AAN CONTACT OP TE NEMEN MET UW XPERTPRO® VERDELER WAAR U DE LAMINAATVLOER KOCHT. ALS UW XPERTPRO® MERKLAMINAATVERDELER HIER NIET KAN OP ANTWOORDEN OF U WENST BIJKOMENDE INFORMATIE KUNT U ZICH RICHTEN TOT: CONSUMERCARE@XPERTPROFLOOR.COM. DE GARANTIEVOORWAARDEN VAN XPERTPRO® LATEN DE WETTELIJK TOEPASSELIJKE GARANTIE OP DE PRODUCTEN VAN XPERTPRO® ONVERLET. XPERTPRO® BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR, EN MOET DE OPPORTUNITEIT GEBODEN WORDEN OM DE KLACHT OVER HET PRODUCT, AL DAN NIET IN GEPLAATSTE TOESTAND, TER PLAATSE TE INSPECTEREN. ER MOGEN GEEN REPARATIES OF VERVANGINGEN GEBEUREN VAN DE XPERTPRO® LAMINAATVLOER DIE HET ONDERWERP UITMAAKT VAN EEN GARANTIEVORDERING, ZONDER VOORAFGAANDELIJK AKKOORD VAN XPERTPRO® CONSUMER CARE SERVICE